MIRALEX król strzelców A-klasy

Zgodnie z obietnicą daną kibicom na koniec rozgrywek 2019/20 ponownie ruszamy z klasyfikacją króla strzelców A klasy – grupa 1. Będziemy tą klasyfikację prowadzili i po każdej kolejce ligowej umieszczali na naszych klubowych mediach. Pełne zestawienie strzelców bramek będzie dostępne na stronie internetowej: klubpilkarskipila.pl.

W tym sezonie mamy jednak dużą dodatkową atrakcję. Sponsor naszego klubu, firma Miralex ufundowała nagrodę dla najlepszego strzelca A klasy naszej grupy. Piłkarz, który zdobędzie najwięcej goli, dostanie w nagrodę voucher, dla siebie i osoby towarzyszącej, uprawniający do darmowego spędzenia weekendu w Hotelu Poznańskim w Luboniu pod Poznaniem. Pełen regulamin konkursu dostępny jest na końcu tego artykułu pod tabelą strzelców.

W pierwszej kolejce padły 33 gole co daje średnią aż 4,7 trafienia na mecz. Na listę strzelców wpisało się 25 zawodników. Na razie królem polowania jest Mateusz Fąs, gracz LZSu Skic, zdobywca 4 bramek. Ale przed nami jeszcze cały sezon i  bardzo dużo się w tej klasyfikacji wydarzy.

Miejsce Nazwisko i imię Klub Gole
1 Fąs Mateusz LZS SKIC 4
2 Papaj Bartosz Drawa Krzyż 3
3 Wypusz Wojciech Drawa Krzyż 2
4 Graj Michał Leśni Zawada 2
5 Pawłowski Jeremiasz KP Piła 2
6 Fąs Marek LZS SKIC 1
7 Fąs Marcin LZS SKIC 1
8 Bartel Mateusz LZS SKIC 1
9 Nowakowski Hubert LZS SKIC 1
10 Tober Kacper Leżenica 1
11 Łozowski Łukasz Drawa Krzyż 1
12 Ciesielski Marcin Derby Stara Łubianka 1
13 Górzyński Sebastian Leśnik II Margonin 1
14 Kościański Sebastian Leśnik II Margonin 1
15 Stefaniak Kacper Leśni Zawada 1
16 Kacper Dybziński KP Piła 1
17 Kolasa Michał Kuźnica Czarnkowska 1
18 Ciesielski Oskar Łobzonka Wyrzysk 1
19 Nowacki Mateusz Sokół Kościerzyn Wielki 1
20 Fajtanowski Dawid Sokół Kościerzyn Wielki 1
21 Lisiecki Bartosz Gryf Zofiowo 1
22 Modrak Tomasz Błyskawica Nierzychowo 1
23 Żłobiński Piotr Błyskawica Nierzychowo 1
24 Krupnik Marcin Błyskawica Nierzychowo 1
25 Kowalczyk Dominik Błyskawica Nierzychowo 1

REGULAMIN KONKURSU „MIRALEX król strzelców A-Klasy”

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem Konkursu jest Klub Piłkarski Piła z siedzibą w Pile przy ul. Lotniczej 4, kod pocztowy 64-920, NIP 764-268-21-57 (dalej „Organizator”).

1.2 Fundatorem nagród w Konkursie jest Miralex  sp. o. o. z siedzibą w Pile, kod pocztowy 64-920, przy ulicy Lotniczej 4, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011534, nr NIP 764-000-13-60, (dalej „Fundator”).

1.3 Konkurs organizowany jest pod nazwą “MIRALEX król strzelców A-Klasy” i zwany jest dalej “Konkursem“.

1.4. Przez A-Klasę rozumie się rozgrywki ligowe w dyscyplinie piłka nożna organizowane przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w sezonie 2020/2021 w ramach klasy rozgrywkowej A-Klasa grupa 1 (dalej „Rozgrywki”)

1.5. Konkurs rozpoczyna się w dniu pierwszej kolejki Rozgrywek, a kończy się niezwłocznie po zakończeniu Rozgrywek (dalej “Czas Trwania Konkursu“).

1.6. Konkurs organizowany jest na profilu w portalu społecznościowym facebook.com https://www.facebook.com/Klub-Pi%C5%82karski-Pi%C5%82a 1706327782923101/zwanym dalej „Profilem”.

1.7. Fundator składa określone w Regulaminie przyrzeczenie publiczne oraz jest odpowiedzialny za ufundowanie Nagród w Konkursie oraz ich realizację na rzecz Zwycięzców.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

2.1.1 jest piłkarzem zarejestrowanym przez klub biorący udział Rozgrywkach,

2.1.2 wykona zadanie konkursowe („Zadanie Konkursowe”), o którym jest mowa w pkt. 3.1. Regulaminu,
2.1.4 zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 1. ZASADY KONKURSU

3.1. Zadanie Konkursowe będzie polegało na zdobyciu jak największej liczby goli w Rozgrywkach („Zadanie konkursowe”).

3.2. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje automatycznie, czyli od momentu strzelenia pierwszego gola w Rozgrywkach.

3.3. Uczestnik konkursu przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że za strzelca gola rozumie się zawodnika, który został umieszczony na stronie internetowej Polskiego Związku Piłki Nożnej www.laczynaspilka.pl jako strzelec gola dla swojej drużyny w danym meczu rozgrywanym w ramach Rozgrywek.

3.4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i że go akceptuje. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez przesłanie wiadomości na Profilu Organizatora.

3.5. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku kar dyscyplinarnych wykluczających zawodnika z Rozgrywek nałożonych na Uczestnika przez odpowiednie organy dyscyplinarne Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.

 

 1. ZASADY ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

4.1. W Konkursie będą brane pod uwagę wszystkie gole zdobyte przez Uczestnika w ramach Rozgrywek na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

4.2 Zwycięzcą konkursu zostanie Uczestnik z największą liczbą goli zdobytych w Rozgrywkach.

4.3 W przypadku, jeżeli:

4.3.1 nie będzie możliwe skontaktowanie się ze Zwycięzcą w trybie określonym w pkt. 5.4. Regulaminu celem odebrania Nagrody,

4.3.2 Zwycięzca okaże się osobą nieuprawnioną do udziału w Konkursie, zgodnie z pkt. 2.1. Regulaminu,
4.3.3 Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi wymaganych niniejszym Regulaminem danych niezbędnych do wydania Zwycięzcy nagrody lub jeżeli będą one niepoprawne lub niepełne,
wówczas Zwycięzca traci prawo do nagrody w Konkursie, a Fundator zastrzega sobie prawo do przekazania Nagrody w Konkursie kolejnemu Uczestnikowi z największą liczbą goli . W takim przypadku postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Zwycięzcy mają odpowiednie zastosowanie wobec Uczestnika, na którego przeszło prawo do Nagrody.

 

 1. NAGRODY

5.1. W Konkursie przewidziano jedną nagrodę w postaci vouchera na pobyt Zwycięzcy wraz z osobą towarzyszącą w Hotelu Poznański w Luboniu pod Poznaniem.

5.2. Zwycięzca nie może przekazać prawa do nagrody innej osobie.
5.3. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną.
5.4. Zwycięzca zostanie powiadomiony o wygranej nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Konkursu bezpośrednio za pomocą środków komunikacji na odległość lub w ten sam sposób poprzez klub sportowy, który reprezentuje. W ten sam sposób organizator ustali ze Zwycięzcą sposób przekazania Nagrody.

5.5. Informacja o Zwycięzcy (imię i nazwisko) Konkursu zostanie również opublikowana na Profilu w mediach społecznościowych Organizatora.

5.6. Organizator ani Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody Zwycięzcy z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku podania przez Zwycięzcę niepełnych lub błędnych danych.

 

 1. OBOWIĄZEK PODATKOWY

6.1. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
6.2. W zakresie zobowiązań podatkowych, jeśli takowe wystąpią, Zwycięzca powinien bezpośrednio kontaktować się z organami podatkowymi.

 

 1. DANE OSOBOWE

7.1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników jest Fundator. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).
7.2. Dane osobowe uczestników i Zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w celach podatkowych (dotyczy Zwycięzcy), jak również obrony przed roszczeniami oraz w celach sprawozdawczości podatkowej.

7.3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do odebrania nagrody w Konkursie. Samo wzięcie udziału w Konkursie nie wymaga podania danych osobowych.

7.4. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7.5. Organizator (procesor) będzie przetwarzał na zlecenie Fundatora imię i nazwisko Uczestnika Konkursu.
7.6. Organizator (procesor) będzie zbierał na zlecenie Fundatora od Uczestników, którzy uzyskali prawo do nagrody następujące dane osobowe: imię i nazwisko oraz numer telefonu lub adres mailowy w celu skontaktowania się z Uczestnikiem i ustalenia szczegółów przekazania Nagrody.

7.7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.8. Zwycięzca Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach Konkursu.

7.9. Organizator jako procesor na zlecenie Fundatora oświadcza, iż dane uczestników Konkursu nie będą przez Organizatora przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
7.10. Dane uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

7.11. Dane uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie i wydaniem nagród w Konkursie tj. 10 lat.

7.12. Fundator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Administrator danych osobowych wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator danych osobowych w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:

 1. a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
 2. b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
 3. c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarza.

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1 Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej w wiadomości Profilu Organizatora.
8.2 Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika jak również dokładny opis przyczyn reklamacji. W przypadku reklamacji składanych w formie pisemnej wymagane jest również podanie adresu korespondencyjnego, na który Organizator prześle odpowiedź na reklamację.
8.3 O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany elektronicznie (na adres e-mail, z którego została przesłana reklamacja w formie elektronicznej) lub listem poleconym (na adres korespondencyjny podany w reklamacji złożonej w formie pisemnej), w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

8.4 Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody
w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
9.2 Organizator i Fundator nie ponoszą odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

9.3 Administrator portalu Facebook.com nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

9.4 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis facebook.com lub Wielkopolski Związek Piłki Nożnej ani z nimi związany.

9.5 Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na Stronie Konkursowej.

Maciej Reinke

Paweł Różycki